Noget om Thurø Rev

Af Henning Madsen                                                                                                           Naturvejleder i Vildmandsforeningen

Thurø Rev, et areal på cirka 34 hektar, er beliggende på det sydøstlige Thurø. Et rev er et landområde, som dannes af aflejringer fra havet, og som strækker sig ud fra selve øen. Thurø Rev er et vinkelforland. Et vinkelforland er et kystområde, hvor strøm og vind påvirker kysten, så der aflejres materiale fra to sider. Dette bevirker, at kysten vokser lige meget på begge sider i længderetningen, og der dannes en trekantet spids ud fra kysten. Selve spidsen af revet er en krumodde, hvor den kraftigste vind og strømretning afgør, om spidsen af odden peger mod sydøst eller mod sydvest. Revets sider er strandvolde. En strandvold består af sten og sand, som kraftigt blæsevejr og højvande har aflejret. Ved normalt vande danner disse volde læ, så planter kan vokse på engområdet inden for strandvoldene og sikre området mod nedbrydning ved kraftigt højvande. Det centrale revområde er dækket af strandeng. En strandeng er et lavtliggende område, som er dannet af aflejringer fra havet, og hvor plantedækket består af græsser og urter, som kan tåle en vis påvirkning af salt. (Læs om strandengens planter under Monnet). Strandengen gennemskæres af et lo-system. En lo er en kanal, hvor havvandet kan bevæge sig ind og ud ved høj-og lavvande. Ved højvande strømmer vand ind fra havet. Dette vand fører fint silt(organisk materiale), ler og sand med sig, og dette materiale aflejres inde på strandengen, hvor de forskellige planter sørger for at materialet fastholdes. Derved vokser strandengen i højden, og flere og flere plantearter kan efterhånden vokse der og befæste revet. De planter som vokser i området er specielle, blandt andet skulle den meget sjældne orkidé Skrueaks findes der, ligesom de fugle, dyr, insekter og padder som lever der også er specielle. Men dette vil jeg ikke beskrive nærmere her. Thurø Rev ejes i dag af staten og drives af  Naturstyrelsen, som sørger for pasningen af arealet. Det centrale rev afgræsse af kvæg, og på strandvoldene forsøger man at holde planterne bjørneklo og rynket rose (hybenrose) i skak.